Dla dorosłych

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy prowadzi egzaminy i kursy w szerokim zakresie.
Najczęściej organizowane kursy to:
 
 • kurs BHP,
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • kurs pierwszej pomocy,
 • pozostałe kursy kwalifikacyjne w zależności od potrzeb,
 
Wszystkie kursy przeprowadzane są w miarę potrzeb oraz odpowiedniej ilości chętnych osób.

Ponad to Cech przeprowadza przeprowadza egzaminy czeladnicze oraz mistrzowskie. Co roku przeprowadzane są egzaminy w zawodach Fryzjer, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Cukiernik oraz Kucharz. Ich organizacja przypada na koniec czerwca ( I termin) oraz na przełomie sierpnia i wrzesnia ( II termin). Egzaminy w pozostałych zawodach są kierowane do Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.
 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości prowadzi też kursy dofinansowane ze środków Unii Europjskiej. Wszelkiej informacji na ich temat udziela Biuro Cechu, bądź też są zamieszczane w zakładkach działu Egzaminy i Kursy na stronie internetowej Cechu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również pewnego rodzaju inwestycja. Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.
 
Przeprowadzamy szkolenia BHP dla Członków Cechu w następujących grupach pracowniczych:
 

 • pracodawcy,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników młodocianych.
 
Szkolenie BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu.
Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze Cechu.

Kurs pedagogiczny jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.
 
 
Czas trwania i sposób organizacji kursu
 
Kurs trwa 80 godzin wykładowych i kończy się egzaminem, przeprowadzanym  na zasadzie testu. Organizacja kursu uzależniona jest od ilości osób, chętnych do wzięcia w nim udziału. Minimalna grupa szkoleniowa to 10 osób. Koszt kursu wacha się w kwocie 800 -1000 zł. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro Cechu.
 
Wymogi
 
Uczestnik kursu powinien na wstępie spełniać co najmniej jeden poniższy warunek:

 • posiadać wykształcenie średnie;
 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • prowadzić gospodarstwo rolne;
 • posiadać skierowanie na kurs od pracodawcy, który spełnia w/w warunek.
 
Uzasadnienie prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z dnia 23 grudnia 2010 r.)
 
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się łącznie:
 
 • co najmniej tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
 • lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
 • świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
 
Cele kształcenia
 
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.
 
Plan ramowy szkolenia
 
    Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz praktykę metodyczną:
    Wybrane zagadnienia z pedagogiki;
    Wybrane zagadnienia z psychologii;
    Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania;
    Praktyka metodyczna 10 godzin.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.