Nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu jest to swego rodzaju „praktyczne przyuczenie do zawodu”, gdzie uczeń (pracownik młodociany) nabywa wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w zakładzie rzemieślniczym – niezbędnych do złożenia egzaminu na czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie, realizując także obowiązek szkolny w formie szkoły zawodowej.

Uczniowie, po zakończeniu egukacji gimnazjalnej muszą dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Mają możliwość podjęcia edukacji w szkole zawodowej w formie przaktycznej nauki zawodu.

Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji – świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach UE.

Czas trwania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobytych umiejętności określają ramowe plany nauczania oraz podstawa programowa dla danego zawodu.

Program zajęć praktycznych powinien być realizowany w procesie produkcji, usług lub ćwiczeń, jeżeli wynikają one z programu albo organizacji zajęć praktycznych. W początkowym okresie szkolenia program zajęć praktycznych powinien być realizowany w warsztatach lub w warsztatach szkoleniowych zakładów pracy.

Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu powinni posiadać:

 •     dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 •     program praktyki,
 
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Termin oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy.

Umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych. Zasada ta dotyczy tych młodocianych, którzy zamierzają dokształcać się w szkole zawodowej. W takim przypadku zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września, z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

Strony zawierające umowę przedkładają następujące dokumenty:

a ) rzemieślnik, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona :
 
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej, określający zakres pracy zakładu;
– dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia;
– dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
– oświadczenie, iż zakład pracy spełnia warunki do zatrudniania młodocianych, młodocianych szczególności dysponuje określoną  ilością stanowisk pracy adekwatną do liczby zatrudnionych uczniów.
 
 b) młodociany:
 
– świadectwo ukończenia gimnazjum
– aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
– oświadczenie odnośnie wyboru formy dokształcania teoretycznego

Umowa spisywana jest na czas nieokreślony. Określony jedynie zostaje czas praktycznej nauki zawodu, zawierany na czas 36 miesięcy. Umowę sporządza się w pięciu egzemplarzach – jedną dla pracownika młodocianego, zakładu szkolącego oraz szkoły. Pozostałe dwa egzemplarze zostają w ewidencji Cechu. Nieletni młodociany podpisuje umowę wraz z rodzicem bądź opiekunem.

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę dokształcania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego.

Cech odmawia zaewidencjonowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami  wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu. Cech w terminie 14 dni, w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.

 
Prawa i obowiązki.

 Przedstawiciel cechu informuje strony umowy tj. pracodawcę rzemieślnika i ucznia młodocianego pracownika o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów stosowanych u pracodawcy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu. Wstępna informacja udzielana jest także przez Cech, podczas spisywania umowy.

 Dokumentacja szkoleniowa i pracownicza.

Cech pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej, programy praktycznej nauki zawodu i pracowniczej, ewidencji młodocianych, wzorów zaświadczeń o szkoleniu bhp i innych określone w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych.

 Dokształcanie teoretyczne młodocianych.

Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach:

 •     szkolnej – współpracując ze szkołą zawodową, zwłaszcza na etapie planowania rozmiarów naboru uczniów w określonych zawodach rzemieślniczych, organizacji czasu nauki teoretycznej w szkole oraz nadzoru nad realizacją przez ucznia obowiązku nauki teoretycznej,
 •     pozaszkolnej –  organizując dokształcanie teoretyczne młodocianych we współpracy z izbą rzemieślniczą, inną placówką oświatową lub w ramach własnych  w drodze prowadzenia szkoły zasadniczej, bądź kursów dokształcających młodocianych w zakresie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych dla szkoły zawodowej, realizowanych na podstawie programów zaakceptowanych przez ZRP

Zakończenie nauki zawodu.

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym.

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i warunków ich wynagrodzenia zawiera w §11 jednoznaczene ustalenia, zgodnie z którymi ,,młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami (..) składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym, to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy funkcjonują trzy komisje egzaminacyjne, nominowane przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie. Przedstawiają się one w następującym składzie:

Komisja Mechaników

 • Przewodniczący Komisji – mgr Bartłomiej Dziurzyński
 • Przewodniczący Komisji – mgr Leszek Sieradzki
 • Członek Komisji – Ryszard Bandura
 • Członek Komisji – Rafał Kuta

Komisja Fryzjerów

 • Przewodniczący Komisji – Dorota Pietracha
 • Członek Komijsji – Maria Kosowska
 • Członek Komisji – Janusz Stalec
 • Członek Komisji – Magdalena Pych

Komisja Cukierników

 • Przewodniczący Komisji – mgr Barbara Bassara Poprawa
 • Członek Komijsji – Janusz Wiktor
 • Członek Komisji – Roman Bukowski

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zasadniczo znowelizowana w 1996r.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników.

Co powinieneś wiedzieć będąc pracownikiem młodocianym?

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności tj. nie przekroczyła 18 roku życia. Pracownicy młodociani stanowią grupę zatrudnionych, w stosunku do której przepisy prawa przewidują odmienną regulację czasu pracy, prawa do urlopów, zasad rozwiązywania umów o pracę, zasad wynagradzania oraz zasad świadczenia pracy.Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę w celu przygotowania zawodowego. Umowa taka powinna w szczególności określać:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Nauka zawodu trwa nie krócej niż 36 miesięcy. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej
w celu przygotowania zawodowego dopuszczalnej jest tylko w razie:

 • nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowanych środków wychowawczych,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Czas pracy pracownika młodocianego:

 • Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,
 • Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę,
 • Do czasu zajęć młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca zobowiązany jest wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy,
 • Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00)
 • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin
 • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Obowiązki pracownika młodocianego wobec pracodawcy i zakładu pracy

Młodociany pracownik zobowiązany jest:

 • dążyć do jak najlepszych wyników w pracy i nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów BHP oraz p/pożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zakończeniu nauki.

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika młodocianego

Pracodawca zobowiązany jest:

 • zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, przeprowadzać szkolenia BHP – wstępne, stanowiskowe, okresowe,
 • kierować młodocianego na badania lekarskie i ponosić koszty z tym związane,
 • zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, środki czystości,
 • zaopatrzyć młodocianego w narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosować się do obowiązujących przepisów w ochronie pracy i zdrowia młodocianych,
 • kontrolować wykonywanie przez młodocianego obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • pokryć koszty egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie.

Zakres pracy młodocianego pracownika

Zatrudnienie pracowników młodocianych dozwolone jest wyłącznie przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu . Z uwagi na szczególną, prawną ochronę pracy młodocianego ustalono listę rodzajów prac, przy których zabronione jest zatrudnianie młodocianych. Mowa tutaj o wykazie prac wzbronionych określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Wykas tych prac zawarty jest w załączniku do rozporządzenia.
W przepisach tych ustalono także zezwolenia na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, pod warunkiem, iż są to prace niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego.

Urlopy wypoczynkowe:

 • Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Jeżeli młodociany uczęszcza do szkoły należy mu go udzielić w okresie ferii szkolnych,
 • Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu 20 dni roboczych urlopu,
 • Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego udzielić mu w czasie ferii szkolnych i wakacji urlopu.

Wynagrodzenie:

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
Stosunek wynagrodzenia wynosi:

 • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%
 • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%
 • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu.

Nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem sładanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Pracownik młodociany jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu. Wniosek o dopuszczenie do egzaminy czeladniczego składany jest bezpośrednio w izbie rzemieślniczej, lub za pośrednictwem Cechu. Koszty egzaminu zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie w całości pokrywa pracodawca.
Zarówno egzamin czeladniczy jak i mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach – praktycznym i teoretycznym.
etap praktyczny – zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
etap teoretyczny – dzieli się na część pisemną (sprawdzającą wiadomości i umiejętności związane z działalnością gospodarczą i zatrudnieniem), oraz część ustną (sprawdzającą wiadomości z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie).

Kwalifikacje niezbędne do prowadzenie nauki zawodu pracowników młodocianych.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy, lub zatrudnieni pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe oraz pedagogiczne, a mianowicie:

 • kurs pedagogiczny dla instruktorów prakcycznej nauki zawodu
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, bądź:
  – świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  – świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  – świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lun dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Szczegółowych informacji związanych z kształceniem praktycznym uczniów naszych rzemieślników udziela Biuro Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865) – rzemieślnik zatrudniający młodocianych w celu nauki zawodu może uzyskać refundację.
W celu zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń należy wykonać następujące kroki:

Krok I – Zartudnienie pracownika młodocianego.

Krok II – Wystpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację. Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

Krok III – otrzymaną (w czterech egzemplarzach) umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń należy opieczętować i podpisać. Następnie 2 egzemplaże tej umowy należy odesłać na adres Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczego Hufca Pracy w Rzeszowie, Al. Piłsudzkiego 31, 35-074 Rzeszów.

Z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może wystąpić pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych, posiadający uprawnienia do ich szkolenia. Wymogi dotyczące uprawnień szkoleniowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626).

Refundacja wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń na terenie województwa podkarpackiego przysługuje w następujących zawodach.

We wniosku należy podać m.in.:

 • nazwę pracodawcy;
 • adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej – NIP;
 • oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 • formę prawną prowadzonej działalności;
 • nazwę dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
 • informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o:

 • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki;
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy;
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni;
 • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych.

Komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń znajduje się poniżej:

Po otrzymaniu umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń przedsiębiorcz zatrudniający pracowników młodocianych jest zobowiązany do sporządzania wniosków o wypłatę refundacji. Wnioski należy składać do PWK OHP w okresach miesięcznych, bądź kwartalnych (w zależności od zadeklarowanej na wniosku o zawarcie umowy o refundacje okresu składania wniosków o wypłatę refundacji). Poniżej zamieszczono dokumenty składające się na wniosek o wypłatę refundacji:

Stary Wzór – dla umów podpisanych przed 24 czerwca 2014r.:

Nowy Wzór – dla umów spisanych po 24 czerwca 2014r.:

Dodatkowo do powyższego wniosku należy załączyć:

 • kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.


Dokumenty muszą odnośić się do wnioskowanego okresu refundacji wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości dla swoich Członków udziela porad oraz pomocy zarówno przy sprawach związanych ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy, jaki i sporządzaniem wniosków o wypłatę refundacji.

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku nauki zawodu – 4587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiace (dofinansowanie to wypłacane będzie tylko do 31.12.2014r.)
 3. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ważne (!) jest, aby pamiętać o obowiązku zgłoszenia do Urzędu Gminy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia) faktu zatrudnienia ucznia praktycznej nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego na odpowiednim wniosku. Ponadto do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć kopie umowy z młodocianym potwierdzoną za zgodność z orginałem. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy dokonuje zgłoszenia za swoich Członków.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zaczął obowiązywać w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 01.09.2012 r.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku należy dołączyć:

 • kopia dokumentu potwierdzająca, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli pracodawcę nie podlega pod przepisy o rachunkowości należy złożyć stosowne oświadczenie).

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.