Statut

Statut Cechu

I. Postanowienia ogólne.
Par.1
1.    Cech jest związkiem pracodawców oraz samorządną, społeczno-zawodową organizacją gospodarczą.
2.    Cech posiada osobowość prawną.
3.    Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r. /Dz.U.nr.17 poz.92/  i na podstawie ustawy o    organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r. /Dz. U. Nr.55 poz.235/ oraz niniejszego statutu.
 
Par. 2
1.    Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski jak i za granicą.
2.    Cech zrzesza na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, handlem, transportem, usługami i kooperacją w obrocie krajowym i międzynarodowym.
3.    Cech jest niezależny od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swojej działalności może współpracować z każdą organizacją realizując cele zbieżne z celami Cechu.
Par. 3
1.    Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości.
2.    Siedzibą Cechu jest Dębica woj. Podkarpackie.
3.    Symbolem władzy cechowej  są insygnia składające się z łańcuchów ozdobnych i buzdyganu. Insygnia cechowe noszone są okazjonalnie przez Starszego Cechu, Podstarszych oraz Honorowego Starszego Cechu.
Par. 4
1.    Cech decyzją Walnego Zgromadzenia  może zrzeszać się w dowolnej organizacji.


II. Zadania Cechu.
Par.5
1.    Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.
2.    Do zadań Cechu należy w szczególności:
a)    Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
b)    Prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania zawodu.
c)    Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków.
d)    Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.
e)    Udzielenie pomocy prawnej członkom cechu w zakresie prowadzonej przez nich działalności.
f)    Przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań swoich członków oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań.    
g)    Badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy swoich członków na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych.
h)    Udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.
i)    Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych
j)    Rozpatrywanie skarg na działalność członków.
k)    Popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej , organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
l)    Współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków.
l)    Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków zatrudnionych  przez nich pracowników.
m)    Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego.
n)    Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków.
o)    Organizowanie pomocy instruktażowej, szkoleń i kursów w zakresie bhp, warunków sanitarno-epidemiologicznych i innych.
p)    Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin.
r)    Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społeczno-zawodowych,   w pracy której uczestniczy rzemiosło.
s)    Dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
t)    Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
–    wynajmu,
–    działalności handlowej,
–    zaopatrzenia,
–    zbytu,
–    produkcji pomocniczej.
–    organizacji kursów i szkoleń.
u)            Prowadzenia obsługi informatycznej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
w)    Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Par. 6
1.    Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą zostać rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także inne osoby fizyczne i spółki osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle a prowadzących działalność zgodnie z ustawą z dnia 23.05.1991r. o organizacji pracodawców.
Par. 7
1.    Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
2.    Organem uprawnionym do przyjmowania członków cechu jest zarząd.
3.    Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 
Par. 8
1.    O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2.    Od odmowy decyzji zarządu zainteresowanego służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
Par. 9
1.    Członkowie mają prawo :
a)    Korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w par. 5 statutu.
b)    Wybierania i wybieralności do organów cechu.
c)    Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu.
d)    Wnoszenie odwołań od uchwał zarządu cechu -dotyczących praw członka -do Walnego Zgromadzenia
e)    Obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień.
f)    Wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdanie z wykonania zleceń.
g)    Uzyskiwania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach i zamierzeniach.
 
2.    Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
a)    Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
b)     Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego.
c)    Zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 3 miesięcy.
 
Par. 10
Członkowie cechu obowiązani są:
1.    Przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego.
2.    Stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych.
3.     Regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości
4.    Poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej.
5.    Podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.
6.    Rzetelnie sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
 
Par.11
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania działalności.
                                 
Par. 12.
Członkostwo w cechu ustaje na skutek :
1.    Wystąpienia.
2.     Wykreślenia
3.    Wykluczenia zgodnie z par.43 statutu
 
Par. 13.
1.    Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej.
2.    Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 
Par. 14
Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych  uprawnień do zrzeszania się w cechu.
Par. 15
 Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.
Par. 16
 1.    O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni, od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2.    Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3.    Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w par.60 statutu.
4.    Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5.    O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w par. 25 ost.1 statutu.
6.    W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania do uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.
 
Par. 17
1.    Wysokość składki cechowej, ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno- samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji, do których Cech należy.
2.    Zarząd Cechu może w szczególności uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składek w całości lub części na czas określony, a także umarzać składki zaległe, na podstawie pisemnej prośby skierowanej do Zarządu Cechu.
3.    Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki będą dochodzone w drodze postępowania sądowego.
4.    Zarząd może podjąć decyzję o wykreśleniu członka Cechu w przypadkach zaległości w uiszczaniu składek członkowskich powyżej 12 miesięcy.
Par.18
1.    Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność :
a)    „Honorowego Starszego” lub „Honorowego Członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
b)    „Honorowego Członka Cechu” osobom, Które przez ostatnie 30 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności.
c)    "Honorowego Starszego" może otrzymać osoba, która jest członkiem Cechu co najmniej 25 lat i piastowała godność "Starszego Cechu" co najmniej dwie kadencje i położyła szczególne zasługi dla Cechu.
2.    Osobom posiadającym tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.
3.    Dodatkowo „Honorowy Starszy” Cechu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach zarządu Cechu.

IV. Organy cechu.
Par.19
 
1.    Organami cechu są:
a)    Walne Zgromadzenie Członków.
b)    Zarząd.
c)    Komisja Rewizyjna.
d)    Sąd Cechowy.
2.    Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 b, c, d.
3.    W skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku najbliższego pokrewieństwa.
     W skład wymienionych organów nie mogą wchodzić osoby pozostające związku   małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa również z  kierownikiem biura cechu.
4.    Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy  pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu  i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
5.    Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
6.    Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale .
7.    Każdą funkcję z wyboru można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje. Walne zebranie członków może jednak „ad persona” odstąpić od powyższego.
8.    Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd cechu.
 
A. Walne Zgromadzenie Członków.
   
Par. 20
    Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym  do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu  działania.
Par. 21
1.    Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
a)    Uchwalenie statutu i jego zmian.
b)    Wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków.
c)    Określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków cechu/ ?/.
d)    Uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu.
e)    Rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom zarządu.
f)    Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
g)    Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła i innych  lub wystąpieniu z nich.
h)    Upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową.
i)    Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
j)    Nadawanie godności "Honorowego Członka Cechu" i "Honorowego Starszego Cechu"
k)    Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał zarządu Cechu.
l)    Wybieranie delegatów na zjazdy delegatów organizacji do których cech należy.
m)    Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych do rozpatrywania w trybie przewidzianym w statucie.
Par. 22
Odwołanie Starszego Cechu, członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji- może nastąpić przez walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.
 
Par. 23
1.    Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2.    Delegatów wybierają sekcje terenowe na okres kadencji zarządu.
Przy liczbie członków cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 4 członków.
Ponad 1.000 do 1.500- jednego delegata na 6 członków.
Ponad 1.500 – jednego delegata na 8 członków.
3.    Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków Cechu stosuje się przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
4.    Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
 
Par. 24
1.    Walne Zgromadzenie zwołane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej  w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
2.    Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
a)    Komisji Rewizyjnej.
b)    Organizacji nadrzędnej.
c)    ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
3.    Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego podania.
4.    W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 tygodni od daty złożenia  żądania.
Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
Par. 25
1.    O czasie, miejscu i porządku obrad walnego  zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym lub innym sposobem z  potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2.    W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu /odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
a)    Sprawozdanie finansowe  za rok ubiegły.
b)    Sprawozdania zarządu.
c)    Projektów podstawowych uchwał.
d)    Protokołu poprzedniego walnego Zgromadzenia.
3.    Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.
Par.26
1.    Walne Zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy  cechu.
Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2.    Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3.    Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin
 
Par. 27
1.    Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami par 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków cechu lub delegatów.
2.    W przypadku braku wymaganej statutem ilości obecnych delegatów – członków, walne zgromadzenie można odbyć w 2-gim terminie po upływie co najmniej 0,5 godz. w miejscu podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę delegatów – członków.
3.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
4.    Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
5.    W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.
 
Par. 28
1.    Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2.    Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 
B. Zarząd Cechu
Par. 29
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
Par. 30
1.    Zarząd składa się z 7-10 osób: ze starszego cechu, 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz  członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.
2.    Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3.    Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4.    Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu.
5.    Kandydat na Starszego Cechu powinien wcześniej przepracować przynajmniej jedną kadencję w Zarządzie Cechu.
6.    Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu.
7.    Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium zgodnie z par.22
 
Par. 31
W razie ustąpienia  lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji do zarządu cechu wchodzi zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku  równości głosów- wg kolejności umieszczenia ich na liście.
W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.
Par.32
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.
 
Par. 33
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
a)    Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych.
b)    Gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w par.21.
c)    Zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia.
d)    Powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu.
e)    Realizowanie ustalonych zasad współdziałania z innymi organizacjami gospodarczymi.
f)    Powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac.
g)    Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu.
h)    Ustalanie zakładowego systemu wynagradzania.
i)    Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.
 
Par. 34
1.    Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2.    Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Par. 35
1.    Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
2.    O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3.    W posiedzeniu zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.
 
Par. 36
1.    Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3.    Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.
 
C. Komisja Rewizyjna.
Par. 37
1.    Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądowego.
2.    Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób, przewodniczącego i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 plus 1.
Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.
 
Par. 38
1.    Do zadań komisji rewizyjnej należy:
a)    Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków cechu – zarządu cechu. Badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie
b)    Badanie rocznych sprawozdań f inansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
c)    Składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności.
d)    Przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi w całości lub poszczególnym członkom osobno.
e)    Wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2.    Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.
D. Sąd Cechowy.
 
Par. 39
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania  swoich obowiązków.
Par. 40
1.    Sąd cechowy składa się z 3-7 osób: przewodniczącego i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 +1.
2.    Sąd cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.
 
Par. 41
1.    Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
2.    Sad cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
Par. 42
1.    Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
a)    Upomnienie,
b)    Naganę.
c)    Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku.
d)    Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat.
e)    Wykluczenie.
2.    W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3.    W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawianie wyrządzonej szkody materialnej.
Par. 43
1.    Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2.    Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
a)    Popełnienia przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
b)    Umyślne działanie na szkodę cechu.
c)    Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich.
d)    Naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 
Par. 44
1.    Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie  sądu odwoławczego, działającego w organizacji której cech jest członkiem, w ciągu jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2.    Orzeczenia  sądu odwoławczego są ostateczne.
 
Par. 45
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.
 
Par. 46
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V. Sekcje terenowe i zawodowe.
Par. 47
1.    Członkowie cechu wykonujący działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcję terenową.
2.    Członkowie cechu wykonujący jednakowy lub pokrewny rodzaj działalności gospodarczej tworzą sekcje zawodowe.
3.    W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe.
Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje zgodnie z par. 23.
4.    Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
5.    Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć  w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
6.    Do zadań sekcji należy:
a)    Oddziaływanie na członków w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno- gospodarczych.
b)    Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej.
c)    Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła  danego regionu.
d)    Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy  prowadzącym nowe zakłady.
e)    Aktywizowanie członków do udziału w czynach społecznych.
7.    Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.
8.    Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

VI. Komisję Zarządu Cechu.
Par. 48
1.    Dla wykonania zadań cechu zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej  oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać komisję kontroli społecznej oraz komisję d/s skarg i wniosków.
2.    Komisję mają charakter doradczy i opiniujący, a wniosek ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
3.    Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.
Par. 49
1.    W skład komisji powołani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2.    Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.
 
Par. 50
1.    Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności członków Cechu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.
2.    W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę członkom Cechu na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.
 
Par. 51
Do zadań komisji d/s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawniania działalności cechu.
 
Par. 52
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII. Zasady gospodarki finansowej cechu.
Par. 53
1.    Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia osób fizycznych, dochody z majątku, działalności gospodarczej cechu, dotacje organizacji oraz inne wpływy.
2.    Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu.
Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
3.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie.
Par. 54
Cech uczestniczy na zasadach dobrowolności w kosztach działalności samorządowo organizacyjnej organizacji rzemieślniczych i innych  oraz kierując się zasadą samowystarczalności w miarę posiadanych środków w finansowaniu funduszów przeznaczonych na cele rozwoju   i potrzeby oświatowe, społeczno wychowawcze i socjalne swoich członków oraz innych organizacji społecznych.

VIII. Biuro Cechu.
Par. 55
1.    Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu, oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
2.    Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
3.    W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzje podjął o jej zmianę lub uchylenie.
4.    Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
5.    Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.
 
Par. 56
1.    Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 –letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2.    W uzasadnionym przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3- letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
 
Par. 57
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

IX. Reprezentacja Cechu.
Par. 58
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego Cechu oraz pozostałych członków zarządu i kierownika biura cechu w zakresie udzielonym im pełnomocnictw.
 
Par. 59
1.    Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
2.    Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwem do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. Postępowanie odwoławcze.
Par. 60
1.    Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
2.    Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3.    Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu lecz nie później  niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
4.    Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu jeżeli opóźnienie nie przekracza 6-ciu miesięcy  a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5.    Cech obowiązany jest dostarczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. Likwidacja cechu.
Par. 61
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.
Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków Cechu w dniu 26.05.2001r.Uchwała nr 7/2001

           
 

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.